• Theme: Sadarbības profesionālās mācīšanās organizēšana
  • Media:Answers to typical questions

Sadarbīgā mācīšanās

Mācīšanās sadarbībā ir saistīta ar savstarpēju atkarību starp indivīda panākumiem un grupas panākumiem, kas prasa gan personisku sagatavošanos, gan komandas darbu. Asinhronais darbs, apvienojumā ar grupu mijiedarbību un problēmu risināšanu, atšķir sadarbības mācīšanos no citām interaktīvām mācību metodēm. Būtiski nosacījumi šajā gadījumā ir: (a) zināšanas par mācīšanos sadarbībā, (b) attiecības, (c) ieguvumi, (d) motivācija un (e) dizains un process.

Vairāk lasīt: Falcione, S., Campbell, E., McCollum, B., Chamberlain, J., Macias, M., Morsch, L., & Pinder, C. (2019). Emergence of different perspectives of success in collaborative learning. The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2). https://doi.org/10.5206/cjsotl-rcacea.2019.2.8227

Zināšanas par mācīšanos sadarbībā

Vislabākais skolotāju savstarpējās sadarbības sākumpunkts ir vienādi vai līdzīgi uzskati par sadarbības aspektiem. Uzskatām, ka tad sadarbība ir veiksmīgāka un izglītojamais labāk iekļaujas mācību procesā. Ļoti grūti sadarboties ar kolēģiem, kuru uzskati ir pretēji, t.i., viņi nevēlas mācību procesā ievērot katra bērna vajadzības. Veiksmīgai sadarbībai ar kolēģiem, jāprot saprotami paust savas domas, uzskatus, vajadzības.

Attiecības

Lai veidotu pozitīvu mikroklimatu starp kolēģiem, kas būtu vērsts uz sadarbību, ir nepieciešama savstarpēja uzticēšanās, nebaidīšanās kļūdīties, vēlme dalīties ar zināšanām un pieredzi. Jāprot sniegt un pieņemt atgriezenisko saiti par darbu, jāspēj pieņemt konstruktīvu kritiku un profesionāli diskutēt. Svarīgi ir uzturēt pozitīvas savstarpējās attiecības starp pedagogiem, jo izglītojamie redz, dzird un jūt, kāda savstarpējā attieksme valda starp pedagogiem.

Motivācijas

Uzskatām, ka iekļaujošas izglītības aspektā vislielākais uzsvars jāliek uz tām vajadzībām, kuras ir svarīgākas bērna attīstībai un sekmīga mācību procesa apguvei. Lai nodrošinātu bērniem katra spējām, vajadzībām  un uzvedības īpatnībām atbilstošu mācīšanos, regulāri ir jāsadarbojas ar visu mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta komandas speciālistiem. Katrs pedagogs pauž savas personīgās domas un uzskatus.

Dizains un process

Pozitīvas domu apmaiņas procesā tiek izvirzītas prioritātes katram bērnam. Tiek noskaidrots, pie kā vairāk vajadzētu piestrādāt, lai mācību rezultāti kopumā uzlabotos, kādām caurviju prasmēm katram individuāli jāpievērš uzmanība. Ļoti svarīgi, lai visi ievērotu vienotas prasības.

Ieguvumi

Sadarbība veicina jaunu ideju rašanos, kuru rezultātā visi ir iesaistīti mācību procesa nodrošināšanā. Savstarpēja komunikācija, spēja uzklausīt un sadarboties, vēlme palīdzēt, sekmē izglītojamā veiksmīgāku iekļaušanos izglītības procesā.