• Theme: Virzība uz iekļaujošu pedagoģiju
  • Media:Answers to typical questions

Lai attīstītu iekļaujošu praksi, skolotājiem ir jāpielāgo sava loma un attiecīgi jāattīsta savas kompetences.

Spogulis: lekļaujošā skolotāja pamatkompetences

Tā kā šīs ir plašākas un dažkārt jaunas skolotāja lomas, skolotājam ir nepieciešamas papildu kompetences, kā norāda Eiropas Īpašu vajadzību un iekļaujošas izglītības aģentūra (2012). Mūsu pētījumā (2021) tika pētīta šo kompetenču nozīme iesaistītajās valstīs.

  1. kompetence 1: Izglītojamo dažādības novērtēšana - atšķirības starp izglītojamajiem tiek uzskatītas par izglītības resursu un pievienoto vērtību;
  2. kompetence 2: atbalsts visiem skolēniem - skolotājiem ir augstas un reālistiskas prasības attiecībā uz visu skolēnu sniegumu;
  3. kompetence 3: Sadarbība ar citiem - sadarbība un komandas darbs ir būtiski svarīgi visiem skolotājiem;
  4. kompetence 4: personīgā profesionālā attīstība - mācīšana ir profesionāla mācīšanās, un skolotāji uzņemas atbildību par savu mūžizglītību.

Lai panāktu iekļaušanu, mums ir jāpielāgo mūsu izglītības vide un mācīšanas koncepcija katra skolēna mācību vajadzībām daudzveidīgajā skolēnu grupā. Ar strukturālām un iekļaujošām izmaiņām mācībās un mācību programmās skola var radīt iekļaujošu vidi. Visiem izglītības darbiniekiem ir jāatbalsta iekļaušanas koncepcija. Iekļaušana ir norma. Tam ir nepieciešama strukturāla pielāgošana, kurā tiek ievērots princips "praktizēt to, ko sludini".

Avoti