• Tēma: Rekomendācijas
 • Mediji:Images - Text

Uz ko jūs koncentrējaties, lai stiprinātu savu attieksmi, zināšanas un prasmes iekļaujošas pedagoģijas jomā?

Mūsu pašrefleksijas rīks palīdzēs jums padomāt par savu praksi un uzlabot savas kompetences. 

Lai izmantotu šo pašrefleksijas rīku, dodies uz profesionālās pilnveides aktivitāti 'On track for an inclusive profile'.

 

Kas var izmantot šo rīku?

Šo rīku var izmantot visi izglītības speciālisti (skolotāji, direktori, atbalsta speciālisti u.c.), kas vēlas reflektēt par savu profesionālo praksi, attieksmi, zināšanām un prasmēm iekļaujošas pedagoģijas jomā.

Pašrefleksijas rīka mērķi

 • Iedvesmot profesionāļus pārdomāt savu nodošanos katrai kompetences jomai un vērtībai.
 • Noteikt kritiskus uzskatus, izpratni un praksi, kas ir būtiska profesionāļu apmācībai iekļaušanas jomā.
 • Virzīt galveno mācīšanās mērķu noteikšanu un plānot personīgo profesionālo pilnveidi.
 • Apspriest un izstrādāt profesionālu mācību plānu kopā ar kolēģiem vietējā kopienā.

Kā tas ir izstrādāts?

Šis rīks tika izstrādāts ERASMUS+ projektā “ProuD to Teach All”, kura mērķis ir atbalstīt skolotājus un skolu vadītājus, lai efektīvi mācītu visus izglītojamos. Tas sastāv no 32 apgalvojumiem, kas izriet no šādu vienumu analīzes:

 • starptautiskā paraugprakse;
 • valsts politika un profesionālās pilnveides programmas;
 • sistemātisks pārskats par studijām, kurās tiek īstenotas PPP iekļaujošas pedagoģijas jomā.

Kā šis rīks darbojas?

Novērtējot katru apgalvojumu no 1 "maznozīmīgi" līdz 4 "ļoti nozīmīgi", jums kā speciālistam ir jāpadomā, kas ir svarīgākais jūsu profesionālajai pilnveidei. Jūs apzināties citas kompetenču vērtības un jomas, kurām arī vajadzētu būt daļai no jūsu profesionālās pilnveides.

Noslēgumā saņemsiet īsu vēstuli, kurā norādītas jūsu atbildes un atbildes, kas iegūtas no citiem speciālistiem visā Eiropā, kā arī galvenie pētījuma secinājumi.

Pašrefleksijas rīks – tekstā

Novērtējiet katru no tālāk minētajiem apgalvojumiem no 1 (maznozīmīgi) līdz 4 (ļoti nozīmīgi). Attiecībā uz praksi man ir svarīgi...

1... apzināties savas domas un redzējumu par daudzveidību un iekļaušanu

2… palīdzēt izglītojamajiem izprast/apzināties savu sociālo identitāti

3… novērst un apkarot atstumtību un diskrimināciju

4… izprast tiesību aktu un politikas prasības attiecībā uz iekļaušanu

5… īstenot vienlīdzīgas iespējas skolā

6… reaģēt uz dažādām kultūrām

7… pielāgot mācību programmu izglītojamo daudzveidībai

8… izprast un apmierināt izglītojamo dažādās vajadzības un stiprās puses

9… izvēlēties un izstrādāt novērtēšanas stratēģijas, lai uzraudzītu atsevišķu izglītojamo izaugsmi un sasniegumus

10… pasniegt mācību saturu dažādos veidos

11… pielāgot aktivitātes, lai veicinātu skolēnu motivāciju piedalīties

12… izmantot plašu saziņas veidu klāstu

13… veidot pozitīvas attiecības ar izglītojamajiem

14… izprast izglītojamo uzvedību dažādos kontekstos

15… efektīvi pārvaldīt sarežģītu uzvedību klasē

16… atbalstīt sociāli emocionālās mācīšanās pieejas skolā

17… veicināt pozitīvu un uz sadarbību vērstu mācību vidi klasē

18… izmantot palīgtehnoloģijas, lai piekļūtu mācīšanai un mācībām

19… efektīvi iesaistīt ģimenes un sadarboties ar tām

20… izprast ģimeņu kultūras un sociālekonomisko kontekstu un to, kā sniegt atbalstu sabiedrībā

21… izprast un novērtēt vecāku lomu bērnu atbalstīšanā

22… iekļaut ģimenes pieredzi mācību programmā

23… plānot, atbalstīt, instruēt un novērtēt nodarbības kopā ar citu profesionāli un vienā un tajā pašā klasē

24… atbalstīt kolēģus, kas reflektē par praksi un dalās ar iekļaujošas prakses attīstības idejām

25… veicināt profesionālās mācīšanās kopienu iekļaujošas prakses attīstībai

26… iegūt pārliecību par savām spējām un zināšanām, lai mācītu visus izglītojamos

27… pārdomāt un uzlabotu savu praksi

28… novērtēt valsts un vietējo politiku ietekmi uz manu praksi

29… dalīties ar zināšanām, kas balstītas uz pierādījumiem, un reflektēt par tām attiecībā uz iekļaujošu praksi

30… kritiski analizēt iekļaušanas teorētiskos aspektus

31… izmantot rezultātus par mācīšanu un mācīšanos, lai uzlabotu savu praksi

32… identificēt un koncentrēties uz profesionālo pilnveidi

Paldies, ka izmantojat šo pašrefleksijas rīku!

Kā interpretēt rezultātus?

Ja 1.–6. un 7.–18. apgalvojumu novērtējāt augstāk, jūs apliecināt stingru apņemšanos augstu vērtēt skolēnu daudzveidību un atbalstīt visus izglītojamos.

Mūsu vajadzību analīze liecina, ka jomas “Izglītojamo daudzveidības novērtēšana” un “Visu izglītojamo atbalstīšana” ir visaugstāk vērtētas pamatvērtības un kompetenču jomas. Izglītības speciālisti ES valstīs piekrīt, ka ir ļoti svarīgi...

“… palīdzēt izglītojamajiem izprast/apzināties savu sociālo identitāti”,

“… novērst un apkarot atstumtību un diskrimināciju”,

“… īstenot vienlīdzīgas iespējas skolā”,

“… pielāgot aktivitātes, lai veicinātu skolēnu motivāciju piedalīties”,

“… veidot pozitīvas attiecības ar izglītojamajiem”,

“… izprast izglītojamo uzvedību dažādos kontekstos”,

“… efektīvi pārvaldīt sarežģītu uzvedību klasē”.

Ja 19.–25. un 26.–32. apgalvojumu novērtējāt kā mazāk svarīgu, jūsu idejas atspoguļo globālu nepieciešamību pievērst lielāku uzmanību darbam ar citiem un personiskajai profesionālajai pilnveidei — divām būtiskām jomām, lai skolotājus izglītotu iekļaušanas jomā.

Kā jūs izmantosiet šos ieskatus savas (savas vai skolas kopienas) profesionālās pilnveides plānošanā?

Vai jūs zinājāt?

Uz šī rīka jautājumiem atbildēja speciālisti visā Eiropā, tostarp skolu vadītāji, skolotāji un asistenti no Beļģijas, Latvijas, Nīderlandes un Portugāles. Tā varam saskatīt globālas tendences, kas attiecas uz skolotāju profesionālās pilnveides prioritātēm. Saskatījām arī vērtības un svarīgas kompetences jomas, kas ir jāaktivizē, lai stiprinātu skolotāju kompetences iekļaujošas pedagoģijas jomā.

Pašrefleksijas rīks - tiešsaistē

Izmantojiet šo saiti, lai ieskatītos savās un jūsu skolas vajadzībās.

Pašrefleksijas rīks [Pdf-lejupielādei Angļu valodā]
Pašrefleksijas rīks [Pdf-lejupielādei Holandiešu valodā]
Pašrefleksijas rīks [Pdf-lejupielādei Portugāļu valodā]
Pašrefleksijas rīks [Pdf-lejupielādei Portugāļu valodā]
Glossary (Dutch version)

Related Materials:

Šajā grāmatā apkopots pilns zinātniskais ziņojums par pētījumu "ProuD To Teach All". Tā ir pieejama tikai angļu valodā. Ieteikums citēšanai: Silveira-Maia, M., Alves, S., Aguiar, T., Sanches-Ferre…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Uz ko jūs koncentrējieties, lai uzlabotu attieksmi, zināšanas un prasmes iekļaujošas pedagoģijas jomā tā, lai mācītu visus izglītojamos? Kā lūdzat vietējiem partneriem un politikas veidotājiem atbals…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Kā Eiropas valstis atbalsta skolotāju mācīšanos iekļaušanas jomā? ProuD projektā tika analizētas piecās partnervalstīs pieņemtās politikas attiecībā uz skolotāju mācīšanos iekļaušanas jomā.

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Kā Eiropas valstis reaģē uz iekļaujošu izglītību? Kā dēļ, kam, kā un kur tiek īstenoti izglītības atbalsta pasākumi? ProuD projektā tika izstrādāta partnervalstu iekļaujošās izglītības politikas a…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media: